محاسبه زاويه تابش با زاويه انحراف

( صفحه 7 كتاب علوم زمين )

با يك فرمول ساده مي توان زاويه تابش (با توجه به زاويه انحراف ) در هر عرض جغرافيايي را محاسبه كرد . در كم ترين فاصله از خورشيد  (زمستان نيمكره ي شمالي وتابستان نيمكره ي جنوبي ) مي توان از فرمول براي محاسبه زاويه تابش استفاده كرد

 

(5/23+عرض جغرافيايي)-90= زاويه تابش در نيم كره ي شمالي = فرمول 1

0=90-90=(5/23+5/66)-90=زاويه تابش در عرض جغرافيايي 5/66 شمالي

5/25=5/64-90=(5/23+41)-90=زاويه تابش در عرض جغرافيايي 41 شمالي

43=47-90=(5/23+5/23)- 90= زاويه تابش در عرض جغرافيايي 5/23 شمالي

(5/23- عرض جغرافيايي)-90= زاويه تابش در نيم كره ي جنوبي = فرمول 2

90=(5/23-5/23)- 90= زاويه تابش در عرض جغرافيايي 5/23جنوبي

نكته

فرمول هاي فوق در بيش ترين فاصله از خورشيد ( تابستان نيمكره شمالي وزمستان نيمكره جنوبي ) معكوس مي شوند يعني فرمول يك براي نيم كره جنوبي وفرمول دو براي نيمكره شمالي است .

منبع : بيشتر بدانيدم فصلنامه علمي دبير خانه راهبري زمين شناسي شماره 23

+ نوشته شده در  شنبه ششم آبان ۱۳۹۱ساعت 21:38  توسط گروه زمین شناسی |